نرم افزار مدیریت کتابخانه دهکده ( رادوین )

 

 

حرفه ای ترین و زیباترین نرم افزار مدیریت کتابخانه با 70 درصد تخفیف ویژه فقط این ماه 

 

 جدید ترین سیستم اتوماسیون مدیریت کتابخانه

 

لینک دانلود نرم افزار

 ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اداري، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و... ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﺮدمدر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاوان دارد و «ﺷﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ» ﯾﺎ «ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ» ﺣﺎﺻـﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦﻓﻨﺎوري ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

ﭘﯿﺶ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

اﻧﻘﻼب ﺷﮕﺮف اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اواﺳﻂ ﺻﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ، اﺧﺘﺮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻓﻨـﺎوريﻃﻼﻋﺎت ﮔﺸﺘﻪ اﺳـﺖ . از اﯾﻨـﺮو ﺑـﻪ ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ «ﻋﺼـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت » و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮي ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را «ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ »  .ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ(information Society)