زمان طراحی

طراحی وب سایت و اپلیکیشن اختصاصی

اگر به دنبال توسعه تجارت و فروشگاه خود را دارید میتوانید برای دیجیتال کردن کارهای خود روی ما حساب کنید

خدمات گروه رادوین ...

اگر به طراحی اختصاصی ایده هایتان نیاز دارید با ما تماس بگیرید

خدمات گروه رادوین

windows client 128

طراحی نرم افزار

هنوز بسياري از ادارات ، شركت ها و فروشگاه ها اطلاعات خود را به روش دستي روي كاغذ مديريت .. .

website design 128

طراحی وب سایت

اگر به دنبال یک وی سایت شکیل زیبا و با قیمت مناسب هستید ما به شما کمک می کنیم تا

android 128

طراحی اپلیکیشن

شما برای کمک گرفتن و انجام پروژه های دانشجویی خود می توانید روی ما حساب کنید !.

windows client 128

فرآیند طراحی سایت

گروه نرم افزاری دهکده با تجربه ای چندین ساله طراحی وب سایت و اتوماسیون برای کسب وکار شما را طبق مراحل علمی و کارآمد انجام می دهد تا از بروز مشکلات احتمالی و عدم رسیدن به هدف جلوگیری نماید.

website design 128

هزینه طراحی سایت

هنگامی که شما قصد راه اندازی یک وب سایت برای شرکت، سازمان یا کسب و کار خود را دارید ابتدا می بایست با شرکت های طراح سایت معتبر مذاکره و مشورت نمایید. با اعلام نیازهای خود و بررسی آنها توسط کارشناسان طراح، ایده و .

 

ﭘﯿﺶ درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

اﻧﻘﻼب ﺷﮕﺮف اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اواﺳﻂ ﺻﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ، اﺧﺘﺮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻓﻨـﺎوريﻃﻼﻋﺎت ﮔﺸﺘﻪ اﺳـﺖ . از اﯾﻨـﺮو ﺑـﻪ ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ «ﻋﺼـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت » و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸـﺮي ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را «ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ »  .ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ(information Society)

 

هدف در این سلسله مقالات آموزش مفاهیم اولیه تجارت الکترونیک به صورت خلاصه وار می باشد و منبع ان کتابهای  موجود در بازار درباره ی تجارتالکترونیک می باشد

آموزش تجارت الکترونیک ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

 wpdevshed-ecommerce

ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺷﺒﮑﻪ اﻓﺰار، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد داده و ﭘﺮدازش آن را درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي، دﺳﺘﮑﺎري، اﻧﺘﻘﺎل ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﻨﺘﺮل و داده آﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ آنﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر واژه «ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ» ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﭼﻮن وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻧﻈﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﮐﻪﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازآن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  

 1-زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور: ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ارﺗﺒﺎط را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﻪوﺟﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

 2-زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺶ: ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻼق و ﺧﺒﺮﮔﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻨﺎوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮدازش وﻓﺮاورش داده را ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 3-زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري راﺑﻂ اﻃﻼﻋﺎت: ﻧﻤﺎدي از ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎز و ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘـﻖ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ

اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺤﻮه ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ داده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮدي آن ﻫﺎ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد

.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ارزش در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ/ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ) ﺑﻪ

ﺧﺒﺮﮔﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻼدرﻧﮓ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻻ

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺮﯾﻊ و زوال ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز  ٢

ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺪار ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑـﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ

ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش

ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ:

ﺣﺬف ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن دوري ﻓﺎﺻﻠﻪ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ رﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮزش از ﻗﯿﺪ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ و اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖﻣﮑﺎﻧﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺠﺮب ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺎر

ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل رخ ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻌﻠﯽ در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﺗﺠـﺎرت و ﭘﺰﺷـﮑﯽ ، ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﻓﻨـﺎورياﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه دورﮐﺎري ﯾﺎ Teleworking (اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﻐﻠﯽ)

ﺳﻄﺢ وﻇﺎﯾﻒ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴـﺰاﯾﯽ داﺷـﺘﻪ و در اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ .ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻄﺮح (Ehealth or Telehealth)

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و دوﻟﺖ

در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺤﺚ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد:

دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدﻻت و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦدوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درون دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ادارات دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از ﻣﺤﻠﯽ، ﺷﻬﺮي ﯾـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸـﻮر، ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎيﺗﺠﺎري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اداري، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و... ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﺮدمدر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاوان دارد و «ﺷﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ» ﯾﺎ «ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ» ﺣﺎﺻـﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦﻓﻨﺎوري ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

مطالب پیشنهادی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

عنوان درباره و متن

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات

عمده فروشی لوازم برق ساختمان
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.