زمان طراحی

طراحی وب سایت و اپلیکیشن اختصاصی

اگر به دنبال توسعه تجارت و فروشگاه خود را دارید میتوانید برای دیجیتال کردن کارهای خود روی ما حساب کنید

خدمات گروه رادوین ...

اگر به طراحی اختصاصی ایده هایتان نیاز دارید با ما تماس بگیرید

خدمات گروه رادوین

windows client 128

طراحی نرم افزار

هنوز بسياري از ادارات ، شركت ها و فروشگاه ها اطلاعات خود را به روش دستي روي كاغذ مديريت .. .

website design 128

طراحی وب سایت

اگر به دنبال یک وی سایت شکیل زیبا و با قیمت مناسب هستید ما به شما کمک می کنیم تا

android 128

طراحی اپلیکیشن

شما برای کمک گرفتن و انجام پروژه های دانشجویی خود می توانید روی ما حساب کنید !.

windows client 128

فرآیند طراحی سایت

گروه نرم افزاری دهکده با تجربه ای چندین ساله طراحی وب سایت و اتوماسیون برای کسب وکار شما را طبق مراحل علمی و کارآمد انجام می دهد تا از بروز مشکلات احتمالی و عدم رسیدن به هدف جلوگیری نماید.

website design 128

هزینه طراحی سایت

هنگامی که شما قصد راه اندازی یک وب سایت برای شرکت، سازمان یا کسب و کار خود را دارید ابتدا می بایست با شرکت های طراح سایت معتبر مذاکره و مشورت نمایید. با اعلام نیازهای خود و بررسی آنها توسط کارشناسان طراح، ایده و .

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اداري، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و... ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﺮدمدر ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاوان دارد و «ﺷﻬﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ» ﯾﺎ «ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ» ﺣﺎﺻـﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﯾـﻦﻓﻨﺎوري ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

 

هدف در این سلسله مقالات آموزش مفاهیم اولیه تجارت الکترونیک به صورت خلاصه وار می باشد و منبع ان کتابهای  موجود در بازار درباره ی

تجارت الکترونیک می باشد

 

ecommerce-web-design

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ: ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (Electronic commerce) ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻓﺮوش، اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؛(ارﺗﺒﺎﻃﺎت – ﺗﺠﺎرت – ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر- ﺧﺪﻣﺎت- آﻣﻮزش – ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ).

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (E B ): ﺗﺠﺎرت را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. و ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﺠﺎي آن از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺠﺎري ، ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در درون ﺳﺎزﻣﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

Amazon.com   ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﺎﻟﺺ: ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ

,Amazon.com DELL   ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ: ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﮐﺘﺎب از 

 

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

1- ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ"ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ(brick-and-mortar) ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ

2- ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎزي(pure-play) ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ

3- ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(click-and-mortar)اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ و ﭘﺲ ازﯾﺎداﺷﺖ ، ﺛﺒﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﺑﺎزارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :

 ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران، ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﻮل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در

ﺑﺎزار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﺑﺎزارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (IOS )ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﭘﺮدازش ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﺑﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن Interabusiness EC

ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مطالب پیشنهادی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

عنوان درباره و متن

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات

عمده فروشی لوازم برق ساختمان
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.